فکس:

۳۳۹۰۰۳۵۵

تلفن های تماس: 

۳۳۱۱۷۱۵۸ – ۳۳۹۹۴۴۰۶ – ۳۳۹۹۸۰۸۲

آدرس:

خیابان سعدی روبروی بانک ملی مجتمع اداری تجاری سعدی طبقه دوم شماره ۲۰۹